Algemene voorwaarden leefstijlprogramma*

 

Artikel 1. Definities

1.1. BenFit: de onderneming ingeschreven onder nummer 51578484 bij de Kamer van Koophandel, tevens wederpartij in de overeenkomst en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2. Deelnemer: een lid en/of cliënt van een Licentienemer die op advies van Licentienemer gebruik maakt van een Programma en/of het Materiaal.

1.3. Licentienemer: een sportschool, personal trainer, diëtiste, voedingsconsulent of een ieder andere (rechts)persoon die het Programma aan haar leden en/of cliënten beschikbaar wil maken, tevens wederpartij in Overeenkomst.

1.4. Materiaal: aan het Programma ondersteunende materialen daaronder mede begrepen: teksten, tekeningen, analyses, rapporten, databanken en computerprogrammatuur.

1.5. Nieuw Materiaal: door Licentienemer vervaardigd materiaal gebaseerd op Materiaal van BenFit.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst tussen Licentienemer en BenFit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.7. Partijen: Licentienemer en BenFit gezamenlijk.

1.8. Programma: het door BenFit ontwikkelde programma dat een Licentienemer in staat stelt aan haar leden en/of cliënten een voedingsprogramma aan te bieden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, adviezen, offertes en Overeenkomsten tussen Licentienemer en BenFit.

2.2 Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover BenFit deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Licentienemer wijst BenFit hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle inschrijfformulieren en Overeenkomsten komen enkel tot stand indien deze door BenFit akkoord zijn bevonden en ondertekend.

3.2 Licentienemer kan enkel een Overeenkomst met BenFit aangaan indien Licentienemer de door BenFit daartoe verplichte opleidingen heeft gevolgd.

3.3 Wijzigingen en aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zijn slechts verbindend en rechtsgeldig indien deze door BenFit schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Licentie en intellectuele eigendomsrechten

4.1 Licentienemer verwerft voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en door BenFit onmiddellijk herroepbaar gebruiksrecht voor de op het inschrijfformulier beschreven Materiaal. Dit met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van onderhavige algemene voorwaarden. Het is Licentienemer verboden het Materiaal ter beschikking te stellen aan derden of door derden te laten gebruiken, tenzij het Materiaal ter beschikking wordt gesteld aan een Deelnemer of Licentienemer het Materiaal door een Deelnemer laat gebruiken.
4.2 Licentienemer mag het Materiaal slechts gebruiken binnen haar eigen onderneming en binnen haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, waarbij het gebruik dient te zijn beperktop de locaties en op de apparatuur als gespecificeerd op het inschrijfformulier en voor de Deelnemers van Licentienemer. Het Materiaal mag derhalve niet buiten de locaties als hiervoor bedoeld aangewend worden. Licentienemer zorgt er voor dat haar (ingehuurde) personeel, en dan met name de personal trainers, hiervan op de hoogte zijn.

4.3 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op het Materiaal blijven uitdrukkelijk voorbehouden aan BenFit of haar licentiegevers. BenFit heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van het Materiaal en Licentienemer heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan conform artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden.

4.4 Het is Licentienemer verboden om het Materiaal dat BenFit ter beschikking stelt in geheel of in onderdelen te verveelvoudigen of te kopiëren en daaruit vervaardigd Nieuw Materiaal voor eigen doeleinden te gebruiken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BenFit en onder de voorwaarden als genoemd in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden.

4.5 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op Nieuw Materiaal komen bij uitsluiting te berusten bij BenFit. Deze overdracht vindt bij dezen reeds nu voor als dan plaats. Indien voor de overdracht een separate akte vereist is, garandeert Licentienemer te zullen meewerken aan deze overdracht. Voorts verleent Licentienemer aan BenFit een bijzondere en onherroepelijke volmacht om namens haar de akte als hiervoor bedoeld te ondertekenen. Van deze volmacht zal BenFit alleen gebruik maken als Licentienemer te kort schiet in de nakoming van de garantie als hier voor bedoeld.

4.6 Licentienemer doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten ingevolge de Auteurswet van 1912 verbonden met Nieuw Materiaal waarvan de intellectuele en industriële eigendomsrechten ingevolge het voorgaande lid aan BenFit zijn overgedragen.

4.7 Op Nieuw Materiaal verleent BenFit een licentie aan Licentienemer als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden.

4.8 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het Licentienemer toegestaan zich te afficheren als officieel BenFit partner. Het is Licentienemer in het kader van het Programma alleen toegestaan promotiemateriaal van BenFit te gebruiken ter promotie van het Programma. Dit promotiemateriaal wordt op verzoek van Licentienemer door BenFit ter beschikking gesteld.

4.9 Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichtingen door Licentienemer verbeurt Licentienemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 10.000,00 onverminderd het recht van BenFit om schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, te vorderen.

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze prijzen in Euro’s en exclusief B.T.W.

5.2 Betaling van de facturen voor de licentiebedragen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in valuta waarin door ons is gefactureerd.

5.3 De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze fatale termijn, is Licentienemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimumbedrag van € 125,00.

5.4 Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is Licentienemer van rechtswege in verzuim en is Licentienemer de wettelijke (handels)rente over het volle factuurbedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

5.5 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door Licentienemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft BenFit het recht nakoming of verdere nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat Licentienemer wel aan de betalingsverplichting heeft voldaan. BenFit heeft in dat geval, niet limitatief, de keuze tussen het stopzetten van de licentie dan wel ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van BenFit op schadevergoeding, op welke grondslag dan ook.

5.6 Alle betalingen van de facturen dienen zonder inhouding of verrekening op een door ons aangegeven bank- of girorekening te geschieden.

5.7 Door Licentienemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Licentienemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 BenFit is gerechtigd tot verrekening van de in verband met de Overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen die BenFit van Licentienemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 6. Duur Overeenkomst en beëindiging

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in het inschrijfformulier. Indien geen termijn wordt genoemd, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Na ommekomst van de initiële periode wordt de Overeenkomst telkens met een zelfde periode verlengd, tenzij een der Partijen ten minste één (1) maand voor ommekomst van die (verlengde) periode opzegt.

6.2 BenFit is onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

6.2.1 als Licentienemer toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of als nakoming onmogelijk is;

6.2.2 als voor BenFit aannemelijk is dat Licentienemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;

6.2.3 als Licentienemer surseance van betaling heeft aangevraagd, in de situatie van surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, Licentienemer toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft verzocht, de wettelijke schuldsaneringsregeling op Licentienemer van toepassing is verklaard, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;

6.2.4 als BenFit door de samenwerking met Licentienemer imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met Licentienemer tot voorzienbare imagoschade van BenFit zal leiden. Of sprake is van imagoschade is ter enkele beoordeling van BenFit. Tegenbewijs hiervoor door Licentienemer wordt uitgesloten.

6.3 In alle gevallen van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vervalt de licentie per datum van beëindiging of ontbinding. Derhalve dient vanaf dat moment Licentienemer zich te onthouden van het aanwenden van Materiaal en het zich manifesteren als BenFit partner.

6.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging bestaan. Zo ontslaat beëindiging van deze Overeenkomst Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot intellectueel eigendom (artikel 4), toepasselijk recht en bevoegde rechter (artikel 11).

Artikel 7. Klachtplicht

7.1 Licentienemer is verplicht klachten over of zichtbare gebreken in de licentie uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van het verkrijgen van toegang schriftelijk bij BenFit te melden. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Licentienemer, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.

7.2 Licentienemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan bedoeld in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden. Licentienemer is verplicht latere klachten over geconstateerde gebreken in de licentie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na constatering van het gebrek, dan wel binnen acht (8) dagen nadat Licentienemer het gebrek redelijkerwijze had kunnen constateren schriftelijk te melden bij BenFit. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Licentienemer, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.

7.3 Een klacht of melding van een gebrek in de licentie ontslaat Licentienemer niet van zijn betalingsverplichting. Opschorting van de betalingsverplichting door Licentienemer is hierbij uitgesloten.

7.4 Licentienemer dient klachten over facturen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden bij BenFit. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Licentienemer en komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd verschuldigd.

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

8.1 Hoewel het Programma en het Materiaal met de grootste zorg is samengesteld garandeert BenFit niet dat het Programma en Materiaal zonder fouten en/of omissies is. BenFit is onbekend met het doel van Licentienemer voor het gebruik van het Programma en het Materiaal. BenFit garandeert derhalve niet dat het Programma en Materiaal geschikt is voor het doel waarvoor Licentienemer de rechten op het Programma en Materiaal verwerft als in onderhavige algemene voorwaarden bedoeld.

8.2 Indien en voor zover de Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is de Licentienemer tegenover BenFit aansprakelijk voor vergoeding van de door de BenFit geleden, dan wel te lijden schade.

8.3 BenFit is jegens Licentienemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, aan personen of zaken, uit welke oorzaak dan ook ontstaan behoudens voor zover BenFit aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent, of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van BenFit. BenFit is jegens Licentienemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect als gevolg van verstrekt mondeling of schriftelijk advies of verstrekte informatie over Programma’s behoudens voor zover BenFit aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van BenFit.

8.4 Voor Zover BenFit aansprakelijk kan worden gehouden, dan beloopt de maximale schadevergoeding waarvoor BenFit aansprakelijk gesteld kan worden niet meer dan de waarde van de licentievergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) die daadwerkelijk door Licentienemer betaald zijn, en door BenFit ontvangen zijn in de twee (2) maanden die aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgingen.

8.5 Licentienemer vrijwaart BenFit voor iedere aanspraak van een Deelnemer en andere derden tot vergoeding van schade welke (mede) een gevolg is van het niet voldoen door Licentienemer van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden of van enig toerekenbaar handelen of nalaten door Licentienemer.

8.6 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechtspersonen) waarvan BenFit zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Dit geldt ook voor eventuele agenten, resellers, wederverkopers e.d. waarvan BenFit zich bedient.

Artikel 9. Non concurrentie en niet benaderen relaties BenFit

9.1 Tot en met drie (3) jaar na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst geldt dat Licentienemer zich er van zal onthouden andere licentienemers en/of leveranciers van BenFit te benaderen om hen te bewegen de contacten en/of overeenkomsten met BenFit te verbreken, althans hen zelf als klant te werven.

9.2 Licentienemer zal zowel gedurende als drie (3) jaar na de looptijd van de Overeenkomst geen activiteiten ontplooien in Nederland, direct of indirect, welke in de breedste zin van het woord als concurrerend zijn te beschouwen, ongeacht of deze activiteiten in loondienst, als zelfstandig (ondernemer), agent, vertegenwoordiger, distributeur, etc., ontplooid worden.

Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichtingen door Licentienemer verbeurt Licentienemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 10.000,00, alsmede een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 5.000,00 per dag zolang de overtreding voortduurt, dit alles onverminderd het recht van BenFit om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Tekortschieten in de nakoming kan in ieder geval niet aan BenFit worden toegerekend indien dit wordt veroorzaakt door één of meer van de volgende al dan niet voorzienbare omstandigheden: staking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, blokkade, oproer, oorlog of een daarop gelijkende situatie, explosie, brand, stroomstoring, uitstromen van gevaarlijke gassen of andere stoffen, natuurrampen of overheidsmaatregelen. Betalingsonmacht bij Licentienemer, uit welke oorzaak dan ook, geldt niet als overmacht.

10.2 Indien een der partijen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen, zal zij het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor zolang als de overmacht duurt.

10.3 Indien Licentienemer dan wel BenFit door onmacht blijvend in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen – waarvan sprake is bij een periode langer dan zestig (60) kalenderdagen – kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst ontbinden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Op de Overeenkomst en nadere overeenkomsten verband houdende met de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst en nadere Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar BenFit haar vestiging heeft.

11.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede van Partijen aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.

11.3 De rechten en verplichtingen van Licentienemer uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar aan een derde, zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het is voor BenFit wel mogelijk de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

11.4 Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. BenFit zal in dit geval een nieuwe bepaling opstellen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

*Het leefstijlprogramma dat u aangeboden wordt is eigendom van BenFit